วันนี้ เวลา ๙.๓๐ น. โดยมี อ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงศรี รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ ๔ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โดยมี นายเรืองชัย จรุงศิริวัฒน์ เป็นวิทยากร ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

 

DSC_0753
DSC_0763
DSC_0761
DSC_0757
DSC_0760
DSC_0754
DSC_0767
DSC_0765