การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

 

SAM_0363
SAM_0361
SAM_0359
SAM_0362
SAM_0365
SAM_0360
SAM_0367
SAM_0366
SAM_0375
SAM_0371
SAM_0373
SAM_0372
SAM_0369
SAM_0379
SAM_0376
SAM_0377
SAM_0381
SAM_0380
SAM_0382
SAM_0385
SAM_0387
SAM_0384