การประชุม ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
ในวันที่ ๙ พฤษจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

DSC_0689
DSC_0695
DSC_0699
DSC_0700
DSC_0693
DSC_0692
DSC_0709
DSC_0701
DSC_0710
DSC_0706
DSC_0717
DSC_0712
DSC_0729
DSC_0732
DSC_0735
DSC_0734
DSC_0736
DSC_0739
DSC_0745
DSC_0750
DSC_0748