การอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านการบริหารจัดการระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2015
ในวันที่ ๑๖ และ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

DSC_0780
DSC_0784
DSC_0777
DSC_0768
DSC_0771
DSC_0775
DSC_0790
DSC_0812
DSC_0798
DSC_0806
DSC_0796
DSC_0800
DSC_0814
DSC_0829
DSC_0841
DSC_0834
DSC_0827
DSC_0837