ประชุมการประเมินผลและให้คะแนนการปฏิบัติหน้าที่รายบุคคลของบุคลากรภายในหน่วยงาน/สำนัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปี ๒๕๖๐
ใน วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

SAM_0447
SAM_0450
SAM_0444
SAM_0445
SAM_0448
SAM_0455
SAM_0467
SAM_0459
SAM_0480
SAM_0471
SAM_0476
SAM_0493
SAM_0501
SAM_0506
SAM_0514
SAM_0517
SAM_0523
SAM_0522