ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

DSC_1475
DSC_1476
DSC_1473
DSC_1470
DSC_1479
DSC_1474
DSC_1485
DSC_1488
DSC_1486
DSC_1480
DSC_1481
DSC_1483
DSC_1490
DSC_1489
DSC_1492
DSC_1491
DSC_1493