ประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ ณ ห้องมหาชนก ชั้น ๕ อารคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ เป็นประธานในการประชุม และผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

DSC_1523
DSC_1530
DSC_1528
DSC_1526
DSC_1527
DSC_1534
DSC_1537
DSC_1532
DSC_1536
DSC_1568
DSC_1546
DSC_1558
DSC_1562
DSC_1563
DSC_1577
DSC_1584
DSC_1571
DSC_1573
DSC_1579