ประชุมรับทราบการประเมินผลประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปี ๒๕๖๐
ใน วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยให้บุคลากรเซ็นต์ชื่อรับทราบการประเมินผล การปฏิบัติงานของตนเอง

 

SAM_0555
SAM_0526
SAM_0525
SAM_0524
SAM_0528
SAM_0530
SAM_0531
SAM_0532
SAM_0539
SAM_0533
SAM_0535
SAM_0537
SAM_0540
SAM_0541
SAM_0542
SAM_0543
SAM_0546
SAM_0547
SAM_0549
SAM_0552
SAM_0559
SAM_0560
SAM_0561
SAM_0564
SAM_0571
SAM_0565
SAM_0566
SAM_0577
SAM_0578
SAM_0582
SAM_0581
SAM_0583