ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เป็นประธานในการเปิดการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

thumb-19-02-2018 (1)
thumb-19-02-2018 (7)
thumb-19-02-2018 (4)
thumb-19-02-2018 (2)
thumb-19-02-2018 (3)
thumb-19-02-2018 (6)
thumb-19-02-2018 (5)
thumb-19-02-2018 (9)
thumb-19-02-2018 (8)
thumb-19-02-2018 (10)
thumb-19-02-2018 (11)
thumb-19-02-2018 (12)
thumb-19-02-2018 (13)
thumb-19-02-2018 (14)
thumb-19-02-2018 (15)
thumb-19-02-2018 (16)
thumb-19-02-2018 (17)
thumb-19-02-2018 (18)
thumb-19-02-2018 (19)
thumb-19-02-2018 (20)
thumb-19-02-2018 (22)
thumb-19-02-2018 (21)
thumb-19-02-2018 (23)
thumb-19-02-2018 (24)