วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

 

DSC_0715
DSC_0718
DSC_0717
DSC_0720
DSC_0721
DSC_0719
DSC_0722
DSC_0725
DSC_0727
DSC_0724
DSC_0726
DSC_0723
DSC_0728
DSC_0729
DSC_0730