ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2563

แนวทางการพัฒนาบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานกลุ่มธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่
ชารีฟ เริงสมุทร์

การใช้ทักษะสหวิทยาการที่ส่งผลต่อความคงทนในการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิธีวิจัยทางธุรกิจ
ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ และโกมล ไพศาล

พฤติกรรมการซื้อและความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดตลาดนัดของผู้บริโภค
ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

อำนวย ปาอ้าย

การศึกษาพฤติกรรมทางด้านประสาทสัมผัสและความชอบโดยรวมต่อผู้บริโภคในการพัฒนาผงปรุงรส สูตรเพื่อสุขภาพจากเห็ดเยื่อไผ่ร่วมกับเกลือชมพูและน้ำตาลจากหญ้าหวาน
ศนิ จิระสถิตย์ และนรากร ศรีสุข

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ภีรพัฒน์ ธรรมมาพิสมัย มาณัฏฐ์ดลฌ์ เจริญภูวดล และพิมนกาลล์ ธีร์ก้านพลูกลาง

ผลการปรับปรุงคุณประโยชน์ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตโดยการเสริมสาหร่ายสไปรูลินาผง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ต่อพฤติกรรมทางด้านประสาทสัมผัสและความชอบโดยรวมต่อผู้บริโภค
นรากร ศรีสุข และศนิ จิระสถิตย์