รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องมหาชนก ชั้นที่ ๕ อาคารเรียนรวมและอำนวนการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

SAM_0436
SAM_0432
SAM_0429
SAM_0441
SAM_0434
SAM_0440
SAM_0443