รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล ระดับที่เสนอขอตำแหน่ง รับเรื่องประเมินผลการสอน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน อยู่ระหว่างการประเมินผลการสอน แจ้งผลประเมินการสอนผ่านเกณฑ์ รับเรื่องผลงาน ทางวิชาการ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา อยู่ระหว่างพิจารณาผลงาน
1
อ.จารุต ฐิติวรณ์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2
อ.ดร.ไชยะ เทพา ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
3
อ.นันทวัน ค่ำสุริยา ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4
อ.ปรัชญาเมธี เทียนทอง ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
5
อ.ดร.นิชชิชญา นราฐปนนท์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
6
ผศ.สมศักดิ์ คำมา ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

7
อ.ศิรินันท์ คำสี ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

8
อ.พิภัทรา สิมะโรจนา ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
9
อ.อารียา บุญทวี ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
10
อ.กัญชญานิศ ศรีนุกูล ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
11
อ.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12
อ.ทรงพล ศุขสุเมฆ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
13
อ.ดร.วรพล แวงนอก ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
14
อ.ฐิติพร ดิศวนนท์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา
15
อ.ดร.เอกชัย ไชยดา ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา  

16
ผศ.ดร.รุ้งรวี อำนาจตระกูลระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
17
ผศ.ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18
อ.ปิยะวดี กิ่งมาลา ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
19
อ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
20
อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
21
อ.ภควดี สุดสงวน ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
22
อ.ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

23
ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา
24
อ.สมพล พวงสั้น ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
25
อ.ชุติมา นุตยะสกุล ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
26
ผศ.ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
27
ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

28
ผศ.ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
29
อ.ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
30
อ.วิชุดา จันทร์เวโรจน์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
31
อ.ณฐ สบายสุข ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
32
อ.ดร.ฉัตรชัย ประภัศร ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
33
อ.จักรพันธ์ ปิ่นทอง ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
34
อ.ดร.นคินนทร์ สุรพานิช ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี
35
อ.อมรรัตน์ ดอกไม้ขาว ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

36
อ.ดร.อัมรินทร์ นาคณัฐเศรษฐ์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
37
อ.นลินี เอี่ยมสะอาด ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์
38
อ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
39
อ.รติยา สุทธิธรรม ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย

40
อ.วัชรี ปั้นนิยม ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์

41
อ.นลินา ไชยะ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
42
ผศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
43
อ.สุรกิจ ทองสุก ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
44
อ.ดร.บุญยอด ศรีรัตนสรณ์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

45
อ.อัจนา ปราชญากุล ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเงินและการบัญชี

46
ผศ.ดร.กัญภร เอี่ยมพญา ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

47
อ.คมสันต์ ธีระพืช ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

48
อ.นพพร ขุนค้า ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์

49
อ.พรรณรัตน์ กานต์ไกรศรี ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

50
อ.ประเวช เชื้อวงษ์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
51
อ.ดร.ลินดา นาคโปย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา

52
อ.ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
53
อ.วรากรณ์ สุดสงวน ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชีคณิตศาสตร์และสถิติ

54
อ.วาทิตา เอื้อเจริญ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

55
อ.ณัฐพร สนเผือก ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

56
อ.จงภร มหาดเล็ก ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการขยะมูลฝอยฯ

57
อ.ธนธัช มั่นมงคล ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหกรรมฯ

***หมายเหตุ งานเลขานุการฯ จะอัพเดทข้อมูลเดือนละ 1 ครั้ง หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสร็จสิ้น***