วันที่ 23-24 เมษายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้จัด โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีท่านอธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

DSC_0320
DSC_0323
DSC_0321
DSC_0329
DSC_0326
DSC_0324
DSC_0336
DSC_0340
DSC_0331
DSC_0335
DSC_0338
DSC_0342
DSC_0345
DSC_0347
DSC_0353
DSC_0351
DSC_0361
DSC_0357
DSC_0359
DSC_0362
DSC_0360
DSC_0363
DSC_0367
DSC_0374
DSC_0366
DSC_0368
DSC_0371
DSC_0382
DSC_0386
DSC_0392
DSC_0390
DSC_0405
DSC_0391
DSC_0403
DSC_0398
DSC_0410
DSC_0408
DSC_0414
DSC_0409
DSC_0412
DSC_0419
DSC_0422
DSC_0417
DSC_0426
DSC_0425
DSC_0428
DSC_0429
DSC_0438
DSC_0440
DSC_0442
DSC_0446
DSC_0454
DSC_0457
DSC_0459
DSC_0462
DSC_0465
DSC_0471
DSC_0472
DSC_0474
DSC_0467
DSC_0477
DSC_0483
DSC_0478
DSC_0480
DSC_0486
DSC_0495
DSC_0491
DSC_0493
DSC_0497
DSC_0501
DSC_0503
DSC_0505
DSC_0502
DSC_0509
DSC_0511
DSC_0519
DSC_0521
DSC_0523
DSC_0534
DSC_0528
DSC_0535
DSC_0537
DSC_0530
DSC_0548
DSC_0559
DSC_0545
DSC_0563
DSC_0553
DSC_0574
DSC_0573
DSC_0579
DSC_0588
DSC_0584
DSC_0589
DSC_0595
DSC_0591
DSC_0592
DSC_0599
DSC_0606
DSC_0601
DSC_0605
DSC_0603
DSC_0611
DSC_0616
DSC_0619
DSC_0620
DSC_0623
DSC_0625
DSC_0624
DSC_0636
DSC_0638
DSC_0629
DSC_0634
DSC_0642
DSC_0650
DSC_0656