วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ ได้เข้าร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างความรู็เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวนการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

SAM_0344
SAM_0349
SAM_0351
SAM_0348
SAM_0345
SAM_0347
SAM_0352