การตรวจสอบประเมินคุณภาพใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระหว่าง วันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โดย มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารเข้าร่วมตรวจการประเมิน ครั้งนี้

 

SAM_0604
SAM_0585
SAM_0593
SAM_0589
SAM_0587
SAM_0592
SAM_0586
SAM_0602
SAM_0595
SAM_0600
SAM_0599
SAM_0597
SAM_0610
SAM_0605
SAM_0614
SAM_0613
SAM_0617
SAM_0621
SAM_0616
SAM_0618
SAM_0622
SAM_0624