โครงการเสริมสร้างความรู็เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ ได้เข้าร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างความรู็เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวนการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์