การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้