ประชุมรายงานผลการดำเนินการระบบสำนักงานไร้กระดาษ(Paperless Office)

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ ประชุมรายงานผลการดำเนินการระบบสำนักงานไร้กระดาษ(Paperless Office) ภายในสำนักงาน เพื่อตอบสนอง ในโครงการระบบสำนักงานไร้กระดาษของมหาวิทยาลัย