รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องมหาชนก ชั้นที่ ๕ อาคารเรียนรวมและอำนวนการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์