การประชุม ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

การประชุม ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ในวันที่ ๙ พฤษจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์