การจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากร

วันนี้ เวลา ๙.๓๐ น. โดยมี อ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงศรี รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ ๔ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมี นายเรืองชัย จรุงศิริวัฒน์ เป็นวิทยากร ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ