โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วันที่ 23-24 เมษายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้จัด โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีท่านอธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

การประชุมติดตามการดำเนินการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตฯ

วันที่ 19 เมษายน 2561 มีการประชุมติดตามการดำเนินการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดย รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม และ มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้เข้าในร่วมการประชุมครั้งนี้

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.  

โครงการเร่งรัดและส่งเสริมการทำผลงานวิชาการของอาจารย์ระยะที่ 2

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. โครงการเร่งรัดและส่งเสริมการทำผลงานวิชาการของอาจารย์ระยะที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำผลงานวิชาการ ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชนครินทร์  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียน ที่ 3/2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียน ที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 9 มีนาคม 2561 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560 บัณฑิต▪️มหาบัณฑิต▪️ดุษฏีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปี 2558-2559 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

อบรมการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องแสงทอง ชั้น 2 อาคาร ตึกอำนวยการและอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

เจ้าหน้าที่หน่วยงานส่งเสริมวิชาการฯ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่เข้ามาศึกษาดูงาน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าต้อนรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่งเสริมวิชาการฯ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคาร ราชนครินท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

การประชุมลงนาม ประสานความร่วมมือในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ นักเรียนจ่า พรรคนาวิน เหล่าทหารขนส่ง

วันที่ 13 มกราคม 2561 มีการประชุมลงนามความร่วมมือ เรื่องประสานความร่วมมือในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ นักเรียนจ่า พรรคนาวิน เหล่าทหารขนส่ง ณ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์