โครงการเร่งรัดและส่งเสริมการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์ ระยะที่ ๑ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการเร่งรัดและส่งเสริมการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์ ระยะที่ ๑ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยจัด อบรมหัวข้อ “หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและเทคนิคการทำผลงานวิชาการ” ณ ห้องศรีสยาม ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร “กิจกรรมการทบทวนทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ ณ ห้องมหาชนก ชั้น ๕ อารคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ เป็นประธานในการประชุม และผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2560 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2560

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2560 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

เปิดบ้านงานแนะแนวอาชีพ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รร.ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี

ในวันที่ 30 พฤษจิกายน 2560 ผู้บริหารและบุคลากร ของสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เข้าแนะแนวการศึกษา ณ รร.ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี  

โครงการประชุมคณาจารย์ด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่ ของอาจารย์ที่ปรึกษา

ในวันที่ 29 พฤษจิกายน 2560 สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัด โครงการประชุมคณาจารย์ด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่ ของอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

กิจกรรมแนะแนวทางสำหรับการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กิจกรรมแนะแนวทางสำหรับการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี  

การอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านการบริหารจัดการระบบบริหารคุณภาพ 2560

การอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านการบริหารจัดการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ในวันที่ ๑๖ และ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

การจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากร

วันนี้ เวลา ๙.๓๐ น. โดยมี อ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงศรี รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ ๔ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมี นายเรืองชัย จรุงศิริวัฒน์ เป็นวิทยากร ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  

การประชุม ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

การประชุม ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ในวันที่ ๙ พฤษจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น ๔ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์