การประชุมบุคลากร สำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ ครั้งที่ 1/2561

การประชุมบุคลากร สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแสงทอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  

ประชุมผู้บริหารสำนัก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2561

การประชุมผู้บริหารสำนัก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

ประชุมการดำเนินการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

ประชุมการดำเนินการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง เจ้าสเวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชกัชราชนครินทร์  

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วันที่ 23-24 เมษายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้จัด โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีท่านอธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

การประชุมติดตามการดำเนินการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตฯ

วันที่ 19 เมษายน 2561 มีการประชุมติดตามการดำเนินการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดย รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม และ มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้เข้าในร่วมการประชุมครั้งนี้

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.  

โครงการเร่งรัดและส่งเสริมการทำผลงานวิชาการของอาจารย์ระยะที่ 2

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. โครงการเร่งรัดและส่งเสริมการทำผลงานวิชาการของอาจารย์ระยะที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำผลงานวิชาการ ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชนครินทร์  

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียน ที่ 3/2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียน ที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 9 มีนาคม 2561 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560 บัณฑิต▪️มหาบัณฑิต▪️ดุษฏีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปี 2558-2559 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

อบรมการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องแสงทอง ชั้น 2 อาคาร ตึกอำนวยการและอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์