ประชุมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้เข้าร่วม ประชุมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ชั้น ห้องมหาชนก อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โครงการสัมนาเครือข่ายอาจารย์แนะแนว จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2561

โครงการสัมนาเครือข่ายอาจารย์แนะแนว จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนาวการ และ โรงแรมสวนบวกหาด ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561      

ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ดำเนินการจัดประชุม

โครงการสัมนาปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2562

โครงการสัมนาปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมในโครงการในครั้งนี้  

ประชุมการเข้าพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 บุคลากรของสำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมประชุมการเข้าพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องมหาชนก ชั้นที่ 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา2561

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ โดย อ.พิภัทรา สิมะโรจนา ผอ.ส่งเสริมวิชาการฯ เป็น ประธานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2561 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบ 3 (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2561

เวลา 9.00 น. -12.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติทุกคณะ รอบ 3 (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2561 ที่สมัครผ่าน ทปอ. และรับตรงจากทางมหาวิทยาลัย ตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS

การประชุมบุคลากร สำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ ครั้งที่ 1/2561

การประชุมบุคลากร สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแสงทอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  

ประชุมผู้บริหารสำนัก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2561

การประชุมผู้บริหารสำนัก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

ประชุมการดำเนินการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

ประชุมการดำเนินการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง เจ้าสเวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชกัชราชนครินทร์  

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วันที่ 23-24 เมษายน 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้จัด โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีท่านอธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์