ประชุม ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

วันพุธที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องแสงทอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวม ได้มีการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มาเป็นกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพในครั้งนี้  

การตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันพุธที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องแสงทอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวม ได้มีการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มาเป็นกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพในครั้งนี้  

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2560 ผู้บริหารพบประชาคม วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์  

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานหสหกิจศึกษา เพื่อตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานหสหกิจศึกษา เพื่อตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ ซีบรีซ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี  

โครงการอบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โครงการอบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในประเด็นปัญหา การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนด เพื่อคำนึงในการทำผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณเสนาะ ติเยาว์ ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรใน อบรมและอภิปราย ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน