สภาวิชาการ

ข้อบังคับว่าด้วยสภาวิชาการ ฉ2 ก.ย. 2559 ข้อบังคับว่าด้วยสภาวิชาการ มี.ค.2557