การตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันพุธที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องแสงทอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวม ได้มีการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มาเป็นกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพในครั้งนี้