ประชุม ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวม ได้มีการประชุม ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุม โดยมี ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้