ระเบียบวาระการประชุมบุคลากร สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้ง ที่ ๓/๒๕๖๐

ระเบียบวาระการประชุมบุคลากร สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้ง ที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องแสงทอง ชั้นที่ ๒ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  

ประชุมรายงานผลการดำเนินการระบบสำนักงานไร้กระดาษ(Paperless Office)

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ ประชุมรายงานผลการดำเนินการระบบสำนักงานไร้กระดาษ(Paperless Office) ภายในสำนักงาน เพื่อตอบสนอง ในโครงการระบบสำนักงานไร้กระดาษของมหาวิทยาลัย  

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น ๕ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้  

โครงการเสริมสร้างความรู็เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ ได้เข้าร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างความรู็เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวนการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์