ผู้บริหารและบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Name Author

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ

รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย
Name Author

อาจารย์ พิภัทรา สิมะโรจนา

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Name Author
อาจารย์ สุพัฒน์ สุขเกษม
รองผู้อำนวยการ
Name Author
อาจารย์ นุชจรินทร์ ครูเกษตร
รองผู้อำนวยการ
Name Author
อาจารย์ ทวีทรัพย์ เจือพานิช
รองผู้อำนวยการ
Name Author
นายอุดม คุ้มภัย
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
Name Author
นายชาญชัย ศิริงาม
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
Name Author
นายเสรี จีนภักดี
หัวหน้างานทะเบียน
Name Author
นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ