ผู้บริหารและบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Name Author

อาจารย์ ดร. พจนีย์ มั่งคั่ง

รองอธิการบดีวิชาการ
 
 
Name Author

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี ปักกะสีนัง

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Name Author
อาจารย์ ดร. ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก
รองผู้อำนวยการ
Name Author
อาจารย์ ดร. เยาวนุช ทานาม
รองผู้อำนวยการ
Name Author
อาจารย์ประยุทธ อินแบน
รองผู้อำนวยการ
 
 
Name Author
นายอุดม คุ้มภัย
รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ
Name Author
นายชาญชัย ศิริงาม
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
Name Author
นายเสรี จีนภักดี
หัวหน้างานทะเบียน
Name Author
นายโกเมศ กุลอุดมโภคากุล
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ