รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์  ที่ยังอยู่ในกระบวนการ

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

             
มติที่ประชุมของผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ประเมินการสอน
แจ้งผลประเมินการสอน
รับผลงานทางวิชาการ
ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
รับผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
แก้ไขผลงาน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เสนอสภามหาวิทยาลัย
1 ผศ.ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล ระดับรองศาตราจารย์ สาขาพัฒนาชุมชน
2 อ.ดร.บุญรัตน์แผลงศร ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
3 อ.กันตพัฒน์ ชนะบุญ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขารัฐศาสตร์
4 อ.นภกานด์ หน่ายคอน ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาชีววิทยา
5 อ.ดร.กิติวงศ์ สาสวด ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์
6 อ.จารุต ฐิติวรณ์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
7 อ.ไชยะ เทพา ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขารัฐศาสตร์
8 อ.นันทวัน ค่ำสุริยา ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ
9 อ.สุพรัตรา แดงเจริญ ระดับผู้ช่วยศาตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 อ.ปรัชญาเมธี เทียนทอง ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ
11 อ.ณัฐที ปิ่นทอง ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
12 อ.ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ
13 อ.ดร.นิชชิชญา นราฐปนนท์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ
14 อ.ดร.พิพรรธ์ พิเชฐศิรประภา ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ
15 ผศ.ดร.อำนวย ปาอ้าย ระดับรองศาตราจารย์ สาขาการบริการตลาด
16 ผศ.สมศักดิ์ คำมา ระดับรองศาสตราจารย์ สาขากลศาสตร์ของวัสดุ
17 อ.ศิรินันท์ คำสี ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
18 อ.มธุริน พงศกรพานิช ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขานิติศาสตร์
19 อ.ชัชวาล นิมโรธรรม ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20 อ.ดร.ดรัณภพ เพียรจัด ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีฯ
21 อ.พิภัทรา สิมะโรจนา ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22 อ.สรรเสริญ หุ่นแสน ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการแนะแนวฯ
23 อ.อารียา บุญทวี ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพัฒนาชุมชน
24 อ.กัญชญานิศ ศรีนุกูล ระดับผู้ช่วยศาตราจารย์ สาขาการถนอมอาหาร
25 อ.สราวุธ โรจนสิริ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาดุริยางคศาสตร์
26 อ.ชลธิชา นิสัยสัตย์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาภาษาไทย
27 อ.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาโปรแกรมประยุกต์ฯ
28 อ.ทรงพล สุขสุเมฆ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ
29 อ.ดร.วรพล แวงนอก ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์
30 อ.ประสาน นันทะเสน ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์จุลภาค1
31 อ.ดร.สุชานาถ พัฒนวงศ์งาม ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ
32 ผศ.วันทนีย์ บางเสน ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาการศึกษาแบบเรียนรวม
33 อ.วราภรณ์ สินถาวร ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการถ่ายภาพ
34 อ.ฐิติพร บูรณะศรีศักดิ์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพันธุ์
35 อ.เอกชัย ไชยดา ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาความจริงของชีวิต
36 ผศ.ดร.รุ้งรวี อำนาจตระกูล ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
37 ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาเคมี
38 อ.นพมาศ หงษาชาติ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
39 ผศ.ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
40 รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจระดับ ศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
41 ผศ.ภูมิพัฒน์ ก๋าคำ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโยยีอุตสาหกรรม
42 อ.ปิยะวดี กิ่งมาลา ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
43 อ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการศึกษา
44 อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
45 อ.ภควดี สุดสงวน ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคณิตศาสตร์
46 อ.ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการบริหารธุรกิจ
47 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ระดับ รองศาสตราจารย์ สาขาการศึกษา
48 อ.สมพล พวงสั้น ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขา คณิตศาสตร์ฯ
49 อ.ชุติมา นุตยะสกุล ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการบริหารธุรกิจ
50 ผศ.จารุวรรณ สิงห์ม่วง ระดับ รองศาสตราจารย์ สาขาคณิตศาสตร์ฯ
51 ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ ระดับ รองศาสตราจารย์ สาขาการจัดการธุรกิจนำเที่ยว
52 อ.ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
53 อ.วิชุดา จันทร์เวโรจน์ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการเพิ่มเติมประสิทธิฯ
54 อ.ณฐ สบายสุข ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสื่อสารมวลชน
55 อ.ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาองค์การและการจัดการ
56 อ.ดร.ฉัตรชัย ประภัศร ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
57 อ.จักรพันธ์ ปิ่นทอง ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพื้นฐานทางด้านโลจิสติกส์
ประเมินการสอน
แจ้งผลประเมินการสอน
รับผลงานทางวิชาการ
ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
รับผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
แก้ไขผลงาน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
เสนอสภามหาวิทยาลัย
รวม
56
50
18
16
15
9
0
0
0