ผู้ที่อยู่ระหว่างกระบวนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และระดับรองศาสตราจารย์ รวมจำนวน 46 ราย

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

ที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา อยู่ระหว่างประเมินผลการสอนในชั้นเรียน อยู่ระหว่างประเมินเอกสารประกอบการสอน/คำสอน ผ่านการประเมินการสอนแล้ว/ยังไม่ส่งผลงานทางวิชาการ อยู่ระหว่างพิจารณาผลงานทางวิชาการ หมายเหตุ
ระดับรองศาสตราจารย์  จำนวน 6 ราย
1 ผศ.ดร.อภิรดี  เมืองเดช เคมี      ✓    
2 ผศ.ดร.ชัชวาล  มงคล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม        
3 ผศ.ดร.ลักษณพร  โรจน์พิทักษ์กุล พัฒนาชุมชน        ✓  
4 ผศ.วันทนีย์  บางเสน การศึกษาพิเศษ        
5 ผศ.ดร.อำนวย  ปาอ้าย การตลาด        
6 ผศ.ดร.ปิยะนุช  พุฒแก้ว ภาษาอังกฤษ  ✓      
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  จำนวน 40 ราย
1 อ.คณสถิต  มังกรแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์
2 อ.ประมวล  น้อยทรง ปรัชญาศาสนาและเทววิทยา
3 อ.ดร.นวัสนันท์  วงศ์ประสิทธิ์ สาธารณสุขศาสตร์
4 อ.ดร.พิชญสิณี  อริยะธนกตวงศ์ เทคโนโลยีการเกษตร
5 อาจารย์พิสิษฐ์  สุนทราวิฑูร วิทยาศาสตร์สุขภาพ
6 อาจารย์นภกานด์  หน่ายคอน ชีววิทยา
7 อาจารย์วิชาญ  ตอรบรัมย์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
8 อาจารย์ทัศนีย์  รอดมั่นคง คอมพิวเตอร์ศึกษา  
9 อาจารย์สรรเสริญ  หุ่นแสน จิตวิทยาและ                 การแนะแนว  
10 อ.ดร.พรรณรายณ์  ทรัพย์แสนดี หลักสูตรและการสอน
11 อาจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ หลักสูตรและการสอน  
12 อาจารย์ ดร.วรพล  แวงนอก สาธารณสุขศาสตร์
13 อาจารย์ ดร.ธนบดี  ฐานะชาลา รัฐประศานศาสตร์  
14 อาจารย์จารุต  ฐิติวร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
15 อาจารย์ธรรมรัตน์  สิมะโรจนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16 อาจารย์พิภัทรา  สิมะโรจนา เทคโนโลยีสารสนเทศ
17 อาจารย์ฐิติพร  บูรณศรีศักดิ์ ชีววิทยา  
18 อาจารย์นรินทร์  กุลนภาดล วิศวกรรมเครื่องกล
19 อาจารย์ ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด เทคโนโลยีการศึกษา  
20 อาจารย์ ดร.วราภรณ์  สินถาวร เทคโนโลยีการศึกษา  
21 อาจารย์ ดร.บุญรัตน์  แผลงศร เทคโนโลยีการศึกษา  
22 อาจารย์กันตพัฒน์  ชนะบุญ รัฐศาสตร์
23 อาจารย์ไชยะ  เทพา รัฐศาสตร์
24 อาจารย์ ดร.เอกชัย ไชยดา ปรัชญาศาสนาและเทววิทยา
25 อาจารย์น้ำตาล  เทพพิพัฒน์ ภาษาอังกฤษ
26 อาจารย์ชลธิชา  นิสัยสัตย์ ภาษาไทย
27 อาจารย์สราวุธ  โรจนศิริ ดนตรีสากล
28 อาจารย์ธีรวุฒิ  กลิ่นด้วง ดนตรีไทย
29 อาจารย์นิลาวัลย์  สว่างรัตน์ การตลาด
30 อาจารย์พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา การบริหาร  ทรัพยากรมนุษย์
31 อาจารย์ปรีดาพร  อารักษ์สมบูรณ์ การบริหาร  ทรัพยากรมนุษย์
32 อาจารย์ณัฐพล  บัวเปลี่ยนสี การจัดการ
33 อาจารย์นิชชิชญา  นราฐปนนท์ การจัดการ
34 อาจารย์สุชานาถ  พัฒนวงศ์งาม การจัดการ
35 อาจารย์ประสาน  นันทะเสน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
36 อาจารย์ทรงพล  ศุขสุเมฆ ภาษาอังกฤษ
37 อาจารย์กัญชญานิศ  ศรีนุกูล อาหารและธุรกิจบริการ
38 อาจารย์อารียา  บุญทวี พัฒนาชุมชน
39 อาจารย์กิตติวงศ์  สาสวด เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
40 อาจารย์ชัชวาล  นิมโรธรรม วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์  
.
รวมทั้งสิ้น 23 13 10 46