โครงการอบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โครงการอบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในประเด็นปัญหา การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนด เพื่อคำนึงในการทำผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณเสนาะ ติเยาว์ ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรใน อบรมและอภิปราย ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน