มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ภายใต้แนวคิด “การเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา
08.30 น. -16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

ดูเต็มจอ/View Fullscreen