ประชุมอบรม ขั้นตอนการดำเนินงานการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปี 2561 (TCAS)

วันพุธที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บุคลากรและผู้บริหาร สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เข้าร่วมการอบรม “การดำเนินงานการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปี 2561 หรือ TCAS” โดยมี อ.จารุมาศ ปิ่นทอง ประทาน TCAS ให้การบรรยายในการดำเนินการครั้งนี้  

ประชุม ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวม ได้มีการประชุม ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุม โดยมี ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้  

การตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันพุธที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องแสงทอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวม ได้มีการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มาเป็นกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพในครั้งนี้