วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวม ได้มีการประชุม ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุม โดยมี ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้

 

SAM_0342
SAM_0341
SAM_0330
SAM_0333
SAM_0337
SAM_0336
SAM_0334
SAM_0331
SAM_0332
SAM_0329
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...