ประชุมรับทราบการประเมินผลประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปี ๒๕๖๐
ใน วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยให้บุคลากรเซ็นต์ชื่อรับทราบการประเมินผล การปฏิบัติงานของตนเอง

 

SAM_0555
SAM_0526
SAM_0525
SAM_0524
SAM_0528
SAM_0530
SAM_0531
SAM_0532
SAM_0539
SAM_0533
SAM_0535
SAM_0537
SAM_0540
SAM_0541
SAM_0542
SAM_0543
SAM_0546
SAM_0547
SAM_0549
SAM_0552
SAM_0559
SAM_0560
SAM_0561
SAM_0564
SAM_0571
SAM_0565
SAM_0566
SAM_0577
SAM_0578
SAM_0582
SAM_0581
SAM_0583
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...