วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จ.ระยอง นำทีมโดย อ.ทวีทรัพย์ เจือพานิช รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน