ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัด โครงการประชุมคณาจารย์ด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

โครงการประชุมคณาจารย์ด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่ ของอาจารย์ที่ปรึกษา 2560