ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2560 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2560

ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2560 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์