ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2560
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

DSC_1464
DSC_1460
DSC_1458
DSC_1461
DSC_1457
DSC_1459
DSC_1462
DSC_1463
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...