ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2560
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

DSC_1444
DSC_1448
DSC_1450
DSC_1447
DSC_1446
DSC_1445
DSC_1452
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...