ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์