โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
“กิจกรรมการทบทวนทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์”
ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑