บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้เข้าร่วมประชุมแนวทางพัฒนาหลักสูตร ในวันที่ 31 มกราคม 2561