วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องแสงทอง ชั้น 2 อาคาร ตึกอำนวยการและอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์