เวลา 9.00 น. -12.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติทุกคณะ รอบ 3 (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2561 ที่สมัครผ่าน ทปอ. และรับตรงจากทางมหาวิทยาลัย ตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS

related posts