ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา2561

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ โดย อ.พิภัทรา สิมะโรจนา ผอ.ส่งเสริมวิชาการฯ เป็น ประธานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2561 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์