ประชุมการเข้าพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 บุคลากรของสำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมประชุมการเข้าพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องมหาชนก ชั้นที่ 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ