โครงการสัมนาปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2562

โครงการสัมนาปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เข้าร่วมในโครงการในครั้งนี้