เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ได้เข้าร่วม ประชุมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ชั้น ห้องมหาชนก อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์