วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 สอบวันสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(รอบที่ 4)