สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ศึกษาดูงานในด้านจัดการศึกษาด้วยระบบ pre-degree

วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการฯ เดินทางไปศึกษาดูงานในด้านจัดการศึกษาด้วยระบบ pre-degree ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่รองรับการจัดการศึกษาแบบ pre-degree ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด >>คลิกที่นี่